Vår arbetsmodell

Alla individer är unika och har olika behov av insatser för att kunna genomföra en framgångsrik behandling och uppnå sina mål. Insatserna bör vara individ och behovsanpassad och arbetet måste gå i rätt kronologisk ordning för att lyckas.  Processteamet är medvetna om dynamiken i behovsbilden.  

Vi har en evidensbaserad arbetsmodell där vi jobbar i fyra olika faser för att säkerställa att klienten får rätt stöd och kan uppnå sina mål.

Första delen
Kartläggningsfasen
I den första fasen skapar vi allians med klienten och gör en grundlig kartläggning av klientens alla behovsområden för att säkerställa att klienten får rätt stöd från början.
Första delen
Andra delen
Planeringsfasen
I den andra fasen skapas ett team som ska arbeta med de olika behovsområden som klienten har och en vårdplan/genomförandeplan skrivs tillsammans med klienten.
Andra delen
Tredje delen
Genomförandefasen
I den tredje fasen genomförs utvecklingsplanen och alla insatser utvärderas kontinuerligt.
Tredje delen
Sista delen
Stödfasen
I den fjärde och sista fasen handlar arbetet om att klienten kan vidmakthålla sina resurser för ett eget självständigt liv.
Sista delen

Vill du veta mer om vår arbetsmodell?